محمد علی ارباب — سرو نیرو توس

EN | FA

Feature-img

محمد علی ارباب

سمت : عضو هیئت مدیره

حصيلات:  فوق ليسانس مكانيك-دانشگاه تهران 1356

 

تجارب كاري:
1356-1361:كارشناس فني توليد و مسئول اداره هماهنگي نيروگاههاي ديزلي در شرکت برق منطقه خراسان
1361-1369:معاونت برنامه ریزی در شرکت برق منطقه خراسان
1369-1372: مدير عامل شرکت نصب و تعمیرات نیروی خراسان(نتن)
1372-1375: مدیر آموزش در شرکت برق منطقه خراسان
1375-1377:معاونت برنامه ریزی توزیع در شرکت برق منطقه خراسان
1377-1382 :معاونت برنامه ریزی شرکت برق منطقه سمنان
1382-1386: كارشناس ارشد برنا مه ريزي برق منطقه اي تهران
1386- تاكنون: عضو هيئت مديره سرو نيرو توس