خط مشی کیفیت گروه — سرو نیرو توس

EN | FA

Feature-img

خط مشی کیفیت گروه

شركت سرو نيرو توس با پشتوانه نزديك به سه دهه فعاليت در طراحی، تامين تجهيزات، نصب و راه اندازي پست هاي نيروگاهي و نيز پست هاي انتقال نيرو و كارخانه جات صنعتي هم اكنون يكي از شركت هاي بنام و معتبر در صنايع برق فشار قوي كشور مي باشد.اين شركت در راستاي اهداف خود و با تكيه بر نيرو هاي متخصص و كارشناسان مجرب و نيز بكارگيري اطلاعات و تكنولوژي هاي روز اراده كرده است تا هرچه بيشتر و بهتر ارائه خدمات و فعاليت هاي خود را در اجراي پروژه هاي EPC پست هاي انتقال نيرو به انجام رساند.
اين شركت براي استمرار هدف رو به رشد خود اهداف ذيل را در نظر گرفته است:

  1. افزايش سهم سازمان از پروژه هاي EPC پست هاي انتقال در سطح كشور
  2. اجراي پروژه هاي EPC پست هاي انتقال طبق شرايط قرارداد و با كيفيت مطلوب كارفرما
  3. ارتقاء صلاحيت و رتبه سازمان براي امور پيمانكاري
  4. افزايش بهبود در اجراي فعاليت ها و فرآيندها
  5. ارتقاء شركت به پيمانكار GC

لذا بر اين اساس مديريت سازمان تعهدات ذيل را براي اهداف فوق الزامي مي داند:

  • استقرار سيستم استاندارد مديريت كيفيت بر اساس استاندارد ايزو 9001 سال 2008 و حفظ و استمرار و نيز پشتيباني آن.
  • شناسايي و درك خواسته هاي كارفرما و اقدام جهت اجراي آنها
  • پايش و كنترل نحوه اجراي پروژه و نيز فعاليت هاي موثر بر كيفيت اجرا
  • توسعه و بهسازي زير ساخت ها و نيز منابع نيروي انساني از طريق آموزش و ايجاد انگيزه.

مدير سازمان تصويب كننده و ضامن اجراي نظام كيفيت توصيف شده در نظام نامه كيفيت است و نماينده مديريت در امور كيفيت مسئول استقرار و حسن اجراي آن مي باشد و تمامي كارشناسان و همكاران، وي را در اين امر ياري خواهند كرد