استان آذربایجان شرقی — سرو نیرو توس

EN | FA

Feature-img

استان آذربایجان شرقی

ردیف موضوع محل اجرا کارفرما نوع
1 تعمیرات اساسی ژنراتور واحد شماره4 نیروگاه صوفیان صوفیان شرکت تولید برق تبریز C
2 تعمیرات اساسی ژنراتور واحد شماره1 نیروگاه صوفیان صوفیان شرکت تولید برق تبریز C
3 تعمیرات اساسی ژنراتور واحد شماره2 نیروگاه صوفیان صوفیان شرکت تولید برق تبریز C
4 توسعه پست 66 کیلو ولت سیمان خاکستری نیریز نیریز سیمان نیریز EPC
5 احداث خط 66 کیلو ولت سیمان خاکستری نیریز نیریز سیمان نیریز EPC
6 اجرا خط 63 کیلو ولت نیریز نیریز سیمان نیریز EPC