پروژه های استان فارس — سرو نیرو توس

EN | FA

Feature-img

پروژه های استان فارس

ردیف موضوع محل اجرا کارفرما نوع
1 احداث پست 66/11کیلوولت داراب فارس شرکت برق منطقه ای فارس EP
2 تامین تجهیزات پست زرین دشت فارس شرکت برق منطقه ای خراسان EPC
3 تعویض فیدرخانه پست زرین دشت فارس شرکت برق منطقه ای خراسان EPC
4  پست 66/11GIS کیلو ولت چوگان(شیراز) فارس ایران ABB EPC
5 نصب و تست و راه اندازی فیدرهای زرین دشت برق منطقه ای خراسان فارس شرکت برق منطقه ای خراسان EPC
6 توسعه پست 66 کیلو ولتی سیمان خاکستری نیریز نیریز سیمان نیریز EPC
7 احداث خط 63 کیلو ولت نیریز نیریز سیمان نیریز EPC
8 احداث خط 66 کیلو ولتی سیمان خاکستری نیریز نیریز سیمان نیریز EPC
9 طراحی،خرید و حمل تجهیزات، نصب و تست و راه اندازی توسعه 5 فیدر 63کیلوولت در پست های سیمکان، لار، جهرم و فیروزآباد فارس برق منطقه ای فارس EPC