استان سمنان — سرو نیرو توس

EN | FA

Feature-img

استان سمنان

ردیف موضوع محل اجرا کارفرما نوع
1 احداث پست 20/63 کیلوولت شهرک صنعتی سرخه (DCS) سمنان برق منطقه ای سمنان EP