پروژه های استان سیستان و بلوچستان — سرو نیرو توس

EN | FA

Feature-img

پروژه های استان سیستان و بلوچستان

ردیف موضوع محل اجرا کارفرما نوع
1 احداث پست 63/20 کیلوولت ادیمی زابل به صورت کلید تحویل زابل برق منطقه ای سیستان بلوچستان EPC
2 احداث پست مدولار 63/20Kv سیستان بلوچستان برق منطقه ای سیستان بلوچستان EPC
3 احداث پست 63/20 کیلولت مدولار اسپکه   سیستان بلوچستان برق منطقه ای سیستان بلوچستان EPC
4 احداث پست 63/20 کیلوولت بنت بنت برق منطقه ای سیستان بلوچستان EPC
5 احداث پست 230/63 کیلوولت شرق زاهدان  زاهدان برق منطقه ای سیستان بلوچستان EPC
6 اجرای کارهای ساختمانی، نصب و راه اندازی پست 230/63کیلوولت جکیگور جکیگور برق منطقه ای سیستان بلوچستان EPC
7 احداث پست 230/132 کیلوولت مدولار جکیگور جکیگور برق منطقه ای سیستان بلوچستان EPC
8 احداث پست 63 کیلوولت مچکور  مچکور برق منطقه ای سیستان بلوچستان EPC
9 احداث پست 230/63 کیلوولت پارود   پارود برق منطقه ای سیستان بلوچستان EPC
10 احداث پست 230/63 کیلوولت مدولار دلگان   دلگان برق منطقه ای سیستان بلوچستان EPC
11  اجرا پست 230/63/20کیلو ولت جکیگور، برق منطقه ای سیستان و بلوچستان جکیگور برق منطقه ای سیستان بلوچستان EPC
12 عملیات بازدید مسیر داغ واحد شماره 2 نیروگاه گازی زاهدان  زاهدان برق منطقه ای سیستان بلوچستان C
13 عملیات بازدید مسیر داغ واحد شماره 1 نیروگاه گازی زاهدان زاهدان برق منطقه ای سیستان بلوچستان C
14 توسعه دوفیدر خط 230کیلوولت خاش زاهدان برق منطقه ای سیستان بلوچستان EPC
15 احداث پست 230/63کیلوولت مدولار پهره ایرانشهر ایرانشهر برق منطقه ای سیستان بلوچستان EPC
16 نصب و تست و راه اندازی بخش 63/20کیلوولت پست پلان پلان برق منطقه ای سیستان و بلوچستان C
17 احداث 4 فیدر خط 230 کیلوولت در پست جکیگور جکیگور برق منطقه ای سیستان و بلوچستان C
18 توسعه پست 230 پارود پارود برق منطقه ای سیستان و بلوچستان C
19 ساخت واجاره یکدستگاه پست 20/63 کیلوولت مدولاراسپکه مدولاراسپکه برق منطقه ای سیستان و بلوچستان C