استان تهران — سرو نیرو توس

EN | FA

Feature-img

استان تهران

ردیف موضوع محل اجرا کارفرما نوع
1 جابجایی پست مدولار 20/220کیلوولت صیاد شیرازی به پست شهرک صنعتی عباس آباد تهران برق منطقه ای تهران C
2 توسعه ترانس سوم پست 230 کیلوولت جمکران (DCS) تهران برق منطقه ای تهران C
3 احداث پست 63/230 کیلوولت گلستان (DCS) تهران برق منطقه ای تهران C
4 توسعه پست 63/230 کیلوولت شوش تهران برق منطقه ای تهران C
5 احداث 5 فیدر 63 کیلوولت در پست جمکران (DCS) تهران برق منطقه ای تهران C
6 جابجایی پست مدولار 230/20کیلوولت صیادشیرازی به پست شهرک صنعتی عباس آباد تهران برق منطقه ای تهران C