استان زنجان — سرو نیرو توس

EN | FA

Feature-img

استان زنجان

ردیف موضوع محل اجرا کارفرما نوع
1 احداث بی کوپلر پست 230Kv زنجان زنجان شرکت برق زنجان EPC
2 عملیات طراحی، تامین، نصب و تست و راه اندازی تجهیزات یک بی خط 63کیلوولت در پست های 230کیلوولت ابهر  ابهر شرکت برق زنجان EPC
3 عملیات طراحی، تامین، نصب و تست و راه اندازی تجهیزات یک بی خط 63کیلوولت در پست های 230کیلوولت دندی دندی شرکت برق زنجان EPC
4 توسعه یک بی ترانس 63کیلوولت در پست های 63کیلوولت البرز1 قزوین شرکت برق زنجان EPC