استان قم — سرو نیرو توس

EN | FA

Feature-img

استان قم

ردیف موضوع محل اجرا کارفرما نوع
1 احداث پست 230/63کیلو ولت جمکران جمکران برق منطقه ای تهران EPC
2 توسعه ترانس سوم پست 230 کیلوولت جمکران تهران برق منطقه ای تهران EPC