پروژه های استان خراسان جنوبی — سرو نیرو توس

EN | FA

Feature-img

پروژه های استان خراسان جنوبی

ردیف موضوع محل اجرا کارفرما نوع
1 پست 400/132کیلو ولت بیرجند بیرجند شرکت برق منطقه ای خراسان C