مناقصات خارجی — سرو نیرو توس

EN | FA

Feature-img

مناقصات خارجی

1)    شرکت در مناقصه « طراحی، تامین، نصب، تست و راه اندازی یک بی ترانس در تره خیل افغانستان »

2)    شرکت در مناقصه « ساخت پست 33/11 کیلوولت در Chikankata (بخش اول) و ارتقا پست 33/11 کیلوولت در Chawama در Kafue (بخش دوم) و ساخت خط هوایی 33 کیلوولت از پست شهر Kafue به پست 33/11 کیلوولت Chimwemwe در Kafue (بخش سوم) - زامبیا »

3)    شرکت در مناقصه « مهندسی، طراحی، ساخت، تهیه، تست و راه اندازی پست 33/11 کیلوولت در Kozo در Choma - زامبیا »

4)    شرکت در مناقصه « طراحی، تامین، نصب، تست و راه اندازی پست 220/110/20 کیلوولت نورالجهاد هرات در افغانستان»
5)    شرکت در مناقصه «احداث پست 500/400/220/36/10 کیلوولت و خط انتقال مرو سرخس در ترکمنستان»

6)    شرکت در مناقصه «طراحی و نصب 2 پست 220/20 کیلوولت اردسکان و شیندان در هرات افغانستان»

7)    شرکت در مناقصه «طراحی، تهیه و نصب پست 220/20 کیلوولت فراه افغانستان»

8)    شرکت در مناقصه «طراحی، تهیه و ساخت 5 پست 132/11 کیلوولت سیار، 2 پست 132/33 کیلوولت سیار و یک پست 33/11 کیلوولت سیار در کردستان عراق»

9)    شرکت در مناقصه «طراحي، تامين، نصب ، تست و راه اندازي پست 500/220/132 كيلو ولت رحيم يار خان پاکستان»

10)    شرکت در مناقصه «احداث پست برق ایستگاه پمپاژ آب ازبکستان»

11)    شرکت در مناقصه «احداث پست 230 کیلوولت سیمان سوریه»

12)    شرکت در مناقصه «احداث پست GIS عمان»

13)     احداث پست 220/20 کیلوولت گلان افغانستان

14)     احداث پست 220 کیلوولت پل هاشمی در هرات افغانستان