پروژه های خارجی — سرو نیرو توس

EN | FA

Feature-img

پروژه های خارجی


- طراحی، تامین، نصب، تست و راه اندازی پست 110/20کیلوولت تره خیل افغانستان 

- احداث پست 220 کیلوولت پل هاشمی در هرات افغانستان