اجرای پست های کلید در دست — سرو نیرو توس

EN | FA

Feature-img

اجرای پست های کلید در دست

اجرای پست های کلید در دست:

فعالیت های شرکت:
•    
پیمانکار کلید در دست (EPC) پست های فشار قوی در سطوح ولتاژی مختلف اعم از 63،132،230،400 و 500 کیلولت
•    
پیمانکار کلید در دست (EPC) کابل های انتقال فشار قوی
•    
پیمانکار کلید در دست (EPC)مزارع خورشیدی
•    
پیمانکار کلید در دست (EPC) تولید پراکنده DG)  (و واحدهای CHP
•    
نصب و راه اندازی  و تعمیرات اساسی توربین گاز و نیروگاه های سیکل ترکیبی
•    
سرمایه گذاری و توسعه مزارع بادی و خورشیدی و تولیدات پراکنده