پروژه های ساختمانی و اجرایی — سرو نیرو توس

EN | FA

Feature-img

پروژه های ساختمانی و اجرایی

ردیف موضوع محل اجرا کارفرما نوع
1 پست 63/20 کیلو ولت با 2 بی ترانس 30MVA و 2 بی خط 132 کیلو ولت و 8 بی خط  20کیلو ولت خروجی شهرک راه آهن بندرعباس هرمزگان برق منطقه ای هرمزگان C
2 اهمیت ساختمانی پست گلبهار شامل فوندانسیون ریزی ترانس، دیوار آتش، کانال  20کیلوولت و محوطه سازی گلبهار شرکت برق منطقه ای خراسان C
3 اجرای عملیات ساختمانی،نصب و راه اندازی توسعه پست (132/230کیلوولت)سرخس(ارتباط برق با ترکمنستان) خراسان شرکت برق منطقه ای خراسان EPC
4 تهیه مصالح و انجام کلیه عملیات ساختمانی نصب و راه اندازی پست 132/20 کیلوولت نیل آباد(خراسان) نیل آباد  شرکت یام C
5 تهیه مصالح و انجام کلیه عملیات ساختمانی نصب و راه اندازی پست 132/20 کیلوولت آزادوار(خراسان) آزادوار شرکت یام C
6 تهیه مصالح و انجام کلیه عملیات ساختمانی پست 132/20 کیلوولت سنگ بست(خراسان) سنگ بست شرکت یام PC
7 عملیات ساختمانی نصب و راه اندازی پست 63/20 کیلو ولت گیلان غرب(کرمانشاه) کرمانشاه شرکت برق منطقه ای کرمانشاه EPC