پروژه های استان هرمزگان — سرو نیرو توس

EN | FA

Feature-img

پروژه های استان هرمزگان

ردیف موضوع محل اجرا کارفرما نوع
1 تامین تابلوهای حفاظت و کنترل پست های هرنگ، چهواز و گوهران هرمزگان برق منطقه ای هرمزگان EPC
2 پست 63/20 کیلو ولت با 2 بی ترانس 30MVA و 2 بی خط 132 کیلو ولت و 8 بی خط  20کیلو ولت خروجی شهرک راه آهن بندرعباس هرمزگان برق منطقه ای هرمزگان C